Search

Cherish the Memories

Fun, Experience, Travel

Category

Abhinav

God is great

via காவிரி – மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கப்பட வேண்டிய நல்ல தீர்ப்பு….!!! நீதிபதிகளுக்கு நன்றி சொல்வோம்…!!!

Advertisements

How We Pay for Incompetence

Nicely put on Productivity and competence !!!

Easy Money

Indian_ten_rupee_coin_(2008_Reverse)

Sometime back I got some plumbing work done. The plumber said the work would take around eight hours or one full day. Once he started working, it took me a couple of hours to figure out that he was basically wasting time and he could easily finish work in four hours.

I confronted him on this and he agreed. The logic he offered for wasting time was very interesting. He said, plumbing was a profession that needed some experience and expertise. He had the necessary experience and expertise and could work faster than the average plumber could. The trouble was whenever he finished worked fast, the customers would dilly dally in paying him, the amount of money, that had been agreed on.

The reason always offered was, “but that hardly took any time”. He found it very difficult to explain to his customers that it barely took any time simply…

View original post 537 more words

Rose by Abhinav

Abhinav’s drawing skills are improving over time. Infact Priya was suggesting to join him in drawing class as next than Other classes (Chess, Yoga, Key Board).

Abhinav Drawing Rose
Abhinav’s Little hand Magic

ஏறு தழுவல், மஞ்சு விரட்டு அல்லது சல்லிக்கட்டு (ஜல்லிக்கட்டு) / Bull Taming

This year Celebration was very fantastic and Youth participation was huge successful. Lot of noise around on mercy, injury and fatality. I am not here to debate about its continuance. I like to share few pictures which was circulated in social media. Worth recording for future.

Below pictures are from Avaniyapuram, Palamedu and Alanganallur. Thanks to Photographers.

Wiki links: Tamil English

I Don’t #Smoke or #Drink, I Eat Well & #Exercise. How Did I Still Get #Cancer? An #Oncologist Answers.

Very scary. But food for thought.

Pharma Pundit

Dr. Vishal Rao, an oncologist and head and neck surgeon at the Bangalore-based HealthCare Global (HCG) Cancer Center, writes about the debate on food safety in India and how it is related to cancer.

A 45-year-old man presented himself to an oncologist with the typical symptoms of stomach cancer. His worst fears came true, the biopsy reports showed positive results.

He led an extremely healthy lifestyle; exercised regularly, maintained a balanced diet and did not have any addictions. Yet, cancer had managed to conquer his system. The distraught man asked the doctor, “Why me?” The visibly uncomfortable doctor was speechless.

A lot of their patients may have maintained a healthy lifestyle and yet, end up succumbing to cancer. It may not be just tobacco; we have tons of other carcinogens, which have unfortunately entered our diet chart.

Some of the reports on food exports from India show we rank among…

View original post 1,276 more words

1800 -களில் தஞ்சாவூரும், பெரிய கோவிலும் – சில மிகப்பழைய புகைப்படங்கள்…!!!

Trees and deserted streets. Now populated and congested. How remarkable that they have such a big roads for a small population. Very well planned ancient India…Now ???

வி ம ரி ச ன ம் - காவிரிமைந்தன்


1800-களில், தஞ்சை பெரிய கோவிலும், அதைச்சுற்றிய இடங்களும்
எப்படி இருந்தன… என்பதை அற்புதமாக காட்சியாக்கிக் கொடுத்திருக்கின்றன இந்த கருப்பு-வெள்ளை புகைப்படங்கள்….


..

..

..


..

..

..

..

..

..

(உதவிக்கு நன்றி – நண்பர் செந்தில்நாதன் )
– முடியவில்லை… இன்னமும் புகைப்படங்கள் இருக்கின்றன..
அடுத்த தவணையில் பார்ப்போமே…!!!

View original post

Abhinav’s First Share

Relationship between Share market and Hot wheels.
Today’s morning conversation between me and Abhinav which happened when we were riding on bike.

 

Abhinav: Daddy, are there any shares around Rs 200.

Me:          Why are you asking? Yes , plenty of shares are there below 200

Abhinav: I have pocket money of Rs 200 and I want to spend by buying share.

Me:          Very good.

Abhinav: Pl get all documents and details of shares. Let me select.

Me:          Omg. Documents !!!

Abhinav: Is Hot wheels share available?

Me:          No. Evening we will select your first share.


Me and Priya was very proud of his thought process.

My Mom just quoted Tamil Proverb ” Thai 8 adi pancha, kutti 16 adi payum!! “

Abhinav’s Latest Drawing

One of the wedding invitation has Lord Vinayaga picture and I asked Abhi to draw. He agreed and He drew a really very good that too very fast. He has knack of drawing skills and i need to support him with proper tools and coaching.

Black & White

With Color

Note: Lord Vinayaga is really artist friendly. everybody like to draw him. Who is such a inspiration and Motivator.

Spell Bee International

This time Abhinav shown interest to participate in Spell Bee International though he dont like English much ( basically his 90% interest in Science and Maths only). But He want to see how the exam would be? We enrolled for the Inter-School level and exam happened last Month. Totally he would have spend 10 hours in preparation in which he gave more time for GK rather than English.

unnamed-13.pngYesterday His Teacher announced him as School Topper in his Grade. That means there are 12 section in Class 2. Each class has average of 35 students, out of which 10-12 students might be participated from his school. So it would be 150 students participation in Class 2 and Abhinav scored Topper and he is eligible to participate in State / Regional level competition. The cost of conducting Spell bee exam is Rs 400 plus for entry level and Rs 450 for next level. it is very very expensive relative to IMO (Olympiad exam is Rs 110). Spell bee management needs to consider this.

Some snapshots from Spell Bee website:

Spell Bee.png

About Spell bee Portion for Inter-School where as Abhinav became Topper.

Round I Spell it Right
 Round II Word Analysis
  Round III Inflects And Collocations
 Round IV

Round V

Find the Correct Sentence

General Knowledge

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑