அன்னையும் பிதாவும் முன்னெறி தெய்வம்    – ஔவையார்

(which means mother and father are the first Gods known to children)

——————————————————————————————————————-

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு    –  திருவள்ளுவர்

(which means “As all letters have the letter A for their first, so the world has the eternal God for its first”)

——————————————————————————————————————-

மாதா பிதா குரு தெய்வம்   – சமஸ்க்ரிதம்

(Which means “First mother, then father, after father we place Guru and then only Deivam (God) comes”)

——————————————————————————————————————-

Abhinav is cornered me ” why The great saint Tamil poet Avvaiyar and Tamil Sage Thiruvalluvar Differs in their Opinion about God? “

It just came out his mouth as ” You told me sometime before Amma (Mom) is primary out of all Existence and God”, Now you are Saying ” God is Primary out of World”.  Teach me one thing and rightly.

I confused because Both are Unparalleled Tamil Poet. 

PS: I started Teaching Thirukural to Abhinav atleast 2 kural per week.

Advertisements