ஆறுவது சினம்

I Decided to Teach Abhinav about ஆத்திசூடி as a replacement of bed time stories. Thanks to Anon for giving me ஆத்திசூடி App in flash format which is pictorial explanation. Everynight Abhinav gets 5 of them. Yesterday, i started and He liked to ask questions on each one.
1. அறஞ்செய விரும்பு
2. ஆறுவது சினம்
3. இயல்வது கரவேல்
4. ஈவது விலக்கேல்
5. உடையது விளம்பேல்

He understood and we agreed to sleep. But Abhinav is so mischievous and Playing on me as a Horse Rider ( Pulling my Shirt as “Kadivalam”). Priya got angry and Commanded him to get down from me and ” go for Sleep”.

Abhinav Quickly replied ” ஆறுவது சினம் “….

Priya Blinked and we all laughed a lot.

PS: கோபம் தணியத் தகுவதாம். கோபத்தில் இருக்கும் பொது செயலும் பேச்சும் நமது கட்டுபாட்டில் இருக்காது. அமைதியை கடைபிடிப்பது சாலசிறந்தது. Abhinav reminded this back to us.

Advertisements